Geen Klapvee Weiburg Hardewrijk 3Als het aan een tweetal commerciële partijen ligt, gaan zij de omgeving en de toekomst bepalen van Het Nachthok. Maar ook bepalen zij de nieuwe identiteit van Harderwijk. Zonder daarvoor samen te werken met de bewoners van Harderwijk. In plaats van een co-creatie met bewoners en gemeente. Zijn de plannen uitsluitend een co-productie van projectontwikkelaars en de gemeente. Harderwijk wil niet investeren in “Samen bouwen” en buigt regels of kiest selectief regels die hun het beste uitkomen. Zelfs alleen actief en volledig informeren weigert of vertraagd de gemeente Harderwijk.

 Steden kijken nu vaak alleen naar het halen van de wettelijk vastgestelde milieunormen. De adviesraad pleit ervoor om de gezondheid in de stad ook via andere maatregelen te bevorderen. Met een gezonde inrichting kunnen steden veel meer doen om mensen meer te laten bewegen of minder stress te laten ervaren. 

RSH 9010 impressie future 993 harderwijk  BY ROBERT Meld u nu aan voor de overleggroep wonen in Nieuw Weiburg en praat mee
Voorkeur bewoners zonder auto (beperkt aantal parkeerplaatsen) . En wilt u graag in een nieuwe woonwijk in de omgeving van het station wonen? Dan zijn is de gemeente Gemeente Harderwijkop zoek naar u!

Bouwhoogte 3352 PR NvU juni 2022 extra schemasIn aanloop van de Hoogbouwvisie voor #Harderwijk. Ontvingen deelnemers vandaag de Klankbordgroep Nieuw Weiburg een toekomstvisie voor de Hanzestad. De eerste plaatjes voor een Manhattan op de Veluwe. Ook voor : Werkbezoek ontwikkelingen Weiburg 

 

Het werkbezoek is gepland vanaf 19:30 uur, locatie Landstede, Westeinde 33, in de theaterzaal van het mbo gebouw. Zie ook website gemeente Harderwijk 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Harderwijk/dde360a0-c75d-4d49-b908-ef10496a295a

Een bijlage zonder meters..

bouwhoogte Weiburg

 

Parkeren Weiburg

parkeren Bouwhoogte 3352 PR NvU juni 2022 extra schemas

 

XXparkeren Bouwhoogte 3352 PR NvU juni 2022 extra schemas

Leden van de commissie Ruimte gaan dinsdag 21 juni op werkbezoek naar de Weiburg om zichte laten informeren over de ontwikkelingen van het project Nieuw Weiburg. .Het werkbezoek is gepland vanaf 19:30 uur, locatie Landstede, Westeinde 33, in de theaterzaal van het mbo gebouw.

hoogbouw  harderwijk Harderwijk staat ook voor een uitdaging. De bouwopgave in een onrustige markt. Is hoogbouw de oplossing en passend voor Harderwijk? En waar kan Harderwijk nog leefbaar (vol) bouwen. In het Waterfront is het maximum bereikt. Harderweide en Weiburg staan op de nominatie om opgehoogd te worden. 70 meter en hoger zijn de eerste plannen voor het eerste industrieterrein van Harderwijk. De Weiburg. Nabij het station stonden ooit de melkfabriek, Stadsslachterij, kippen slachterij, eendenslachterij, visverwerkingsfabriek en een soepfabriek. De toekomst is volgende de eerste plannen , 1.100 woningen op een klein stukje Harderwijk.

VSE Harderwijk 2019 Eendenslachterij verdwijntHarderwijk  Medio juni 2019 is het de bedoeling dat de voormalige eendenslachterij VSE definitief is verdwenen uit Harderwijk. Binnenkort start de sloop van alle gebouwen aan de Weiburglaan 6 en verdwijnen een groot aantal bomen. Deze week heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen op de Weiburg, het industrieterrein nabij het station van Harderwijk. In deze brief meldt het college dat zij al een jaar lang in gesprek zijn met Bouwfond Property Develeopment (BPD) om het gebied te herontwikkelen.

Op zaterdag 7 oktober organiseert De Techniek Academie de Techniek Proeverij! Voor jong en oud zijn er op verschillende gebieden van techniek dingen uit te proberen, uit te vinden en te onderzoeken. Ontdek als een echte elektromonteur welke draadjes met elkaar verbonden moeten worden. Je gaat aan de slag met een bord, verschillende kleuren draadjes en gaat proberen om jouw lamp aan te sluiten. Lukt het jou om het licht te laten branden?

Onderwerp Klankbordgroep pop-up wijk voormalig Struikterrein


Geachte heer / mevrouw,

Op 27januari 2017 bent u door ons op de hoogte gebracht van de voortgang van de ontwikkeling van de tijdelijke woonbestemming op het voormalig Struikterrein. Wij hebben aangegeven dat door onderzoek die ontwikkeling is vertraagd en daarmee ook de vorming van een klankbordgroep. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en willen wij overgaan tot de vorming van de klankbordgroep. 

Weiburg Voormalige Struik terrein #Harderwijk zicht op Nachthok #Harderwijk Op 8 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om een pop-upwijk op het voormalig Struikterrein te realiseren. De tijdelijke woningen die op dat terrein komen zijn bestemd voor starters in de woonsector, statushouders en mensen die urgent woonruimte nodig hebben. Op dit moment onderzoekt de gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporaties de planologische mogelijkheden. Dat onderzoek heeft nog wat tijd nodig en daardoor is de ontwikkeling van de pop–up wijk vertraagd.

#Harderwijk: Het huidige terrein langs de Weiburglaan wordt op dit moment gebruikt als parkeerplaats en depot voor de aannemers die werken aan de herinrichting van het Stationsgebied. Dit zijn tijdelijke situaties. Er wordt gestreefd naar een nuttige tijdelijke bestemming en invulling van het terrein. Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen is er gekozen om het terrein in te zetten voor tijdelijke sociale huurwoningen. Met tijdelijke sociale huurwoningen is er op korte termijn een oplossing voor de grote vraag, totdat voldoende permanente woningen gerealiseerd zijn.

VSE 2015 HarderwijkMenig reiziger en omwonende van het Station wordt regelmatig geconfronteerd met de biologische lucht afkomstig van de eendenslachterij VSE. Het ziet er naar uit dat het sinds 1952 gevestigde bedrijf, zal verdwijnen uit Harderwijk. Op verschillende nieuwswebsites is te lezen dat de Vlees Slacht Eenden B.V is overgenomen door de Ermelose eendenslachterij Tomassen Duck-To BV.
De overname gaat op 1 september in. . . 

omleiding Weiburglaan Harderwijk Baanweg Maandag 21 maart start Reef-Hoornstra-Ophof met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Weiburglaan. De werkzaamheden duren tot medio juni 2016 en worden in 2 fases uitgevoerd. De eerste fase betreft het gedeelte tussen het tijdelijk busstation en Weiburglaan nr. 7 en start op maandag 21 maart. De tweede fase betreft het gedeelte tussen de rotonde Westermeenweg en Weiburglaan nr. 7 en zal aansluitend aan fase 1 worden uitgevoerd.

Struikterrein vertraagd De grond is te nat, zodat er nog niet gestraat kan worden. Het inrichten van het tijdelijke parkeerterrein heeft hierdoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit terrein in de week van 22 februari in gebruik kan worden genomen. Helaas is de parkeerdruk op het P+R-terrein op dit moment hoog.  Zodra er geparkeerd kan worden op het Struikterrein, zal de parkeerdruk op het P+R terrein naar verwachting afnemen.

Het college van B&W heeft besloten het voormalig bedrijfsterrein van Struik in het gebied Weiburg aan te kopen. Het terrein wordt aangekocht van Propertize B.V. Op korte termijn is er behoefte aan een terrein voor de realisatie van tijdelijke woningen. Dit voor een duur van 10 jaar. Bij de twee woningbouwcorporaties in Harderwijk is dringende behoefte aan tijdelijke huisvesting om woningzoekenden snel en op korte termijn te kunnen opvangen. Voor de lange termijn wordt gedacht aan ontwikkelingen conform de Structuurvisie Stationsomgeving.

Op verschillende plekken in Harderwijk wordt het parkeren van vrachtwagens gedoogd. Hiervoor dienen de chauffeurs wel over een parkeervergunning te beschikken. Zoals de vrachtwagens op de Beemd. Waar moeten deze naar toe wanneer het stationsgebied is vernieuwd. Ondanks meerdere schriftelijke vragen van de raad blijft het college onduidelijk. In een brief van 26 juni 2014 geeft het college aan, op basis van participatie de oplossing(-en) mogelijk te maken..

parkeervergunning struik terrein harderwijk

Harderwijk: Sinds februari dit jaar staan er geen auto’s meer geparkeerd op het voormalige fabriekterrein van conservenfabriek Struik (eerder firma Schop). Want op 13 februari is de ruim 2 hectare grond per veiling verkocht aan een belegger, SNS Properties. Waardoor de huurovereenkomst met het ziekenhuis is beëindigd. Opvallend in dit dossier is de nieuwe eigenaar en de hypotheekverstrekker. Want op hetzelfde perceel was een hypotheek verstrekt van € 20 miljoen door SNS bank. Wat ook voor de curator de nodige vragen opleverende om verschillende handelingen voorafgaande het faillissement Van Hoogevest groep, voormalig eigenaar van het Struikterrein nader te onderzoeken.

.

Bij de start van het schooljaar 2013 – 2014 opent de afdeling Sport en Bewegen van Landstede zijn nieuwe locatie naast het in aanbouw zijnde sportcomplex De Sypel. Vooruitlopend op dit ‘buurschap’ zijn beide organisaties alvast begonnen met samenwerking in de vorm van een gezamenlijk leer/werktraject. In februari zijn studenten van Landstede gestart met het lesgeven aan kinderen die komen schoolzwemmen. Uiteraard onder toezicht van zweminstructeurs van De Sypel en docenten van Landstede..

Zoals het ernaar uitziet zal het ziekenhuis Sint Jansdal, samen met de gemeente Harderwijk op zoek moeten gaan naar 350-450 parkeerplaatsen voor de medewerkers van het ziekenhuis. Want op 21 augustus 2012 is er beroep ingesteld, tegen wederom verlengen van de tijdelijke parkeerplaats op het voormalige Struikterrein nabij NS Station. Het ziekenhuis heeft na de bouw van haar nieuwe parkeergarage (586 parkeerplaatsen), nog meer uitbreidingsplannen en vorig jaar is al kenbaar gemaakt dat er een structureel tekort zal zijn aan parkeerruimte voor bezoekers en medewerkers. Om de toekomst veilig te stellen heeft de directie van het ziekenhuis, gemeente Harderwijk en de SNS Bank al afspraken gemaakt met de curator, die het faillissement beheerd van Hoogevest. Waarvan het Sint Jansdal een gedeelte op de Weiburg voor haar 350 parkeerplekken huurt. 

.

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 14 mei 2009 heeft
besloten dat voor een deel van het gebied -Weiburg- een bestemmingsplan zal worden voorbereid.
Het gebied wordt begrensd door het Westeinde, de Westermeenweg en de Weiburglaan. Met het
voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat zich in het gebied veranderingen (ook in gebruik)
voordoen die de toekomstige ontwikkelingen in de weg staan..

Burgemeester en wethouders zijn van plan om het (tijdelijk) parkeren dat plaatsvindt op het terrein dat is gelegen op de hoek van de Weiburglaan/Beemd te gedogen totdat er een tijdelijke voorlopige bestemming op het terrein is gelegd. Het ontwerp gedoogbesluit ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in de stadswinkel. In die periode kunnen belanghebbenden hier schriftelijk of mondeling reageren. Wilt u hierover meer informatie of mondeling reageren, dan kunt u bellen met mevrouw M. Huisman van de afdeling Ruimte, tel. 411 352.

.